Zapytanie ofertowe

Dodano: 16 marca 2021 r. - godz. 13:31

Informacja nieaktualna od: 02 kwietnia 2021 r. - godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

1. Zamawiający

Gmina Długosiodło z siedzibą w Długosiodle przy ulicy T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

2. Tryb zamówienia

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przepisów ww. ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic w ramach prowadzonego postępowania o rozgraniczenie nieruchomości wskazanych poniżej. Załącznikiem do niniejszego Zapytania jest fragment wyrysu z mapy dla przedmiotowych obszarów wraz z oznaczeniem granic i numerów działek ewidencyjnych.

Zamówienie obejmuje rozgraniczenie następujących nieruchomości zlokalizowanych na terenie gmina Długosiodło:

Nieruchomości położonej w obrębie 0010 Długosiodło, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00053667/6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 725 z nieruchomością sąsiednią położoną w obrębie 0010 Długosiodło, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło, objętą księgą wieczystą nr OS1W/00045174/4, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 724/1 oraz z nieruchomością sąsiednią położoną w obrębie 0010 Długosiodło, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło, objętą księgą wieczystą nr OS1W/00033981/7, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 724/2.

4. Wymagania i warunki Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), która zostanie upoważniona do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic zgodnie z art. 31 ust. 1 ww. ustawy i pod nadzorem, której wykonywane będą prace geodezyjne związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Termin wykonania prac nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

5. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 02 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, I piętro pokój nr 1 w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dopiskiem: „Oferta na wykonanie czynności rozgraniczenia nieruchomości (obręb 0010 Długosiodło) na terenie gminy Długosiodło. Nie otwierać przed dniem 02 kwietnia 2020 r. do godz. 12:15”.

6. Kryterium oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferenta.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-06-16 godz. 16:12

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 889 677

Liczba pojedynczych informacji:
3 342

Liczba plików (załączników):
5 767

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe