Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Dodano: 08 lipca 2019 r. - godz. 15:35

Informacja nieaktualna od: 15 lipca 2019 r. - godz. 16:00

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Długosiodło informuje, że w dniu 04 lipca 2019 roku do Urzędu Gminy w Długosiodle wpłynęła oferta złożona przez Fundację Kultury Homo Homini w Długosiodle, ul. Mickiewicza 15, 07 – 210 Długosiodło, na realizację zadania publicznego pn.: ”Puszcza Biała – mural cd”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Długosiodło oraz na stronie internetowej www.dlugosiodlo.pl.

Wobec powyższego, informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Długosiodle w pokoju nr 1 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: l.szyszkowski@dlugosiodlo.pl lub listownie na adres – Urząd Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07 -210 Długosiodło do dnia 15 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Długosiodło zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Fundacją Kultury Homo Homini w Długosiodle.

Wójt Gminy Długosiodło
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-06-01 godz. 14:35

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 650 443

Liczba pojedynczych informacji:
2 994

Liczba plików (załączników):
4 936