Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023

Dodano: 04 czerwca 2019 r. - godz. 09:56

Informacja nieaktualna od: 30 czerwca 2019 r. - godz. 16:00

Wybory ławników

Na podstawie art. 161 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn.zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce poinformował Radę Gminy Długosiodło, że Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce ustaliło liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2020 – 2023 przez Radę Długosiodło do:

 • Sądu Okręgowego w Ostrołęce – 1 ławnik, w tym do orzekania w sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym (sprawy rozwodowe) oraz rozpoznawanych w Wydziale Karnym, przy czym przyporządkowanie ławników do poszczególnych Wydziałów nastąpi na zasadach określonych przez Radę Ławniczą;
 • Sądu Rejonowego w Wyszkowie – 1 ławnik, w tym do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn.zm.)

2. Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

3. Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

5. Wymagane dokumenty

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia wraz z następującymi dokumentami wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informacją o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
 2. oświadczeniem kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczeniem kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
  • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
  • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

  Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można również pobrać w Urzędzie Gminy Długosiodło ul.Tadeusza Kościuszki 2 pokój nr 12

6. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2 - 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Gminy Długosiodło ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło pok. 12 w godzinach pracy urzędu.

Kartę zgłoszenia wraz załącznikami (informacja z Krajowego Rejestru Karnego; oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; dwa zdjęcia; aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji; lista osób zgłaszających kandydata) podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są jednocześnie wykorzystywane przez administrację sądu. W razie zaistnienia jakichkolwiek zmian ławnik powinien je zgłosić do oddziału administracyjnego właściwego sądu.

7. Opłaty

Koszt opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.


Klauzula informacyjna
dla osób biorących udział w wyborach na ławników na kadencję 2020-2023

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Długosiodło ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło adres e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl
 2. Administrator wyznaczył Pana Piotra Glena na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Długosiodło ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło lub na adres poczty elektronicznej gmina@dlugosiodlo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w tym: - ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sadów powszechnych, jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadkach gdzie była wyrażana zgoda na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 10. Kandydat/ka przyjmuje do wiadomości, że imię i nazwisko jako kandydata na ławnika sądowego kadencji 2020-2023 będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło oraz w uchwałach Rady Gminy Długosiodło i projektach uchwał.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-02-25 godz. 14:00

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 305 009

Liczba pojedynczych informacji:
2 936

Liczba plików (załączników):
4 832