Obwieszczenie Wójta Gminy

Dodano: 16 października 2020 r. - godz. 10:41

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Długosiodło nr 5

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Długosiodło Uchwały Nr XIII/139/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 5, zmienioną Uchwałą Nr XV/161/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 5.

Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 5 dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Długosiodło, Marianowo, Ostrykół Dworski, Prabuty, Wólka Piaseczna, Chrzczanka Włościańska oraz Wólka Grochowa obejmuje obszary zgodnie z załącznikami nr 1 – 6 do Uchwały Nr XIII/139/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 lutego 2020 r. oraz zgodnie z załącznikami nr 1 – 3 do Uchwały Nr XV/161/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lipca 2020 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, w terminie do dnia 23 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 50 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 5 dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Długosiodło, Marianowo, Ostrykół Dworski, Prabuty, Wólka Piaseczna, Chrzczanka Włościańska oraz Wólka Grochowa.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło.

W związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski, w tym do prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w tej sprawie w terminie do dnia 23 listopada 2020 r. Wnioski mogą być wnoszone na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło (adres j.w.) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (adres poczty elektronicznej e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl) z dopiskiem „prognoza planu”, w terminie do dnia 23 listopada 2020 r.

Wnioski o których mowa powyżej powinny zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer lub nazwa obrębu geodezyjnego i numer działki), której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Długosiodło.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-11-26 godz. 15:22

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 182 418

Liczba pojedynczych informacji:
3 141

Liczba plików (załączników):
5 286