Zasady i tryb pracy GKW w dniach 18 - 21 listopada 2010 r.

Dodano: 18 listopada 2010 r. - godz. 12:24

Informacja nieaktualna od: 21 listopada 2010 r. - godz. 23:59

UCHWAŁA Nr 14/10
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Długosiodle
z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej
w dniach od 18 do 21 listopada 2010 r.

Na podstawie pkt I. wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 będących załącznikiem do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 paździer­nika 2010 r. (M. P. Nr. 77, poz. 962) Gminna Komisja Wyborcza, uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady i tryb pracy Gminnej Komisji Wyborczej, zwanej dalej „Komisją":

 1. co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego, będzie dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w Długosiodle ul. T. Kościuszki 2 tel.(29) 74-12-512, (29) 74-12-533, (29) 74-12-526 fax. (29) 74-12-512, (29) 74-12-526 wew. 33,
 2. dyżury pełnione będą w dniach:

  18 listopada 2010 r. w godzinach 8:00 - 16:00
  19 listopada 2010 r. w godzinach 8:00 - 16:00
  20 listopada 2010 r. w godzinach 8:00 - 10:00
  21 listopada 2010 r. w godzinach 8:00 - 22:00

 3. pełniący dyżur będą poinformowani o miejscu pobytu pozostałych osób wchodzących w skład Komisji, by w razie potrzeby możliwe było zwołanie posiedzenia Komisji w celu rozstrzygnięcia spraw związanych z wyborami, np. podjęcia uchwały o skreśleniu kandydata bądź unieważnienia rejestracji listy, a także rozpatrzenia skarg i udzielenia pomocy obwodowym komisjom wyborczym w razie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji,
 4. Komisja podejmie pracę w możliwie pełnym składzie w dniu 21 listopada 2010 r. o godz. 22.00.

§ 2.

Szczegółowy harmonogram dyżurów Komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło, którego zobowiązuje się do obwieszczenia uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy Długosiodło oraz do przekazania jej przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych.
 2. Jeden egzemplarz uchwały przekazuje się niezwłocznie Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Długosiodle
/-/ Katarzyna Piórkowska


Załącznik do Uchwały Nr 14/10
Gminnej Komisji Wyborczej w Długosiodle
z dnia 17 listopada 2010 r.

Szczegółowy harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Długosiodle
pełnionych w dniach 18 - 21 listopada 2010r. w siedzibie Komisji
mieszczącej się w Długosiodle ul. T. Kościuszki 2 pok. 14

 1. 18 listopada 2010 r. w godzinach 8:00 - 16:00
 2. 19 listopada 2010 r. w godzinach 8:00 - 16:00
 3. 20 listopada 2010 r. w godzinach 8:00 - 10:00
 4. 21 listopada 2010 r. w godzinach 8:00 - 22:00

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Długosiodle
/-/ Katarzyna Piórkowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 14:36

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 719

Liczba pojedynczych informacji:
3 047

Liczba plików (załączników):
5 027