Informacja o IV Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 22 stycznia 2019 r. - godz. 10:37

Informacja nieaktualna od: 24 stycznia 2019 r. - godz. 12:00

Dnia 24 stycznia 2019 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2 odbędzie się IV zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godzinie 09.30.

PORZĄDEK OBRAD
IV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 24 stycznia 2019 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Długosiodło;
  2. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Długosiodło;
  3. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Długosiodło;
  4. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Długosiodło;
  5. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Długosiodło;
  6. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2019 rok;
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  8. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/201`8 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030;
  9. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-05-29 godz. 13:41

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 638 280

Liczba pojedynczych informacji:
2 994

Liczba plików (załączników):
4 934