Informacja o XXXII Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 15 października 2018 r. - godz. 09:21

Informacja nieaktualna od: 15 października 2018 r. - godz. 16:00

Dnia 16 października 2018 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2 odbędzie się XXXII zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło. Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godz. 10:00.

PORZĄDEK OBRAD
XXXII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 16 października 2018 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/389/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuawania na terenie gminy Długosiodło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
  2. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długosiodło;
  3. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;
  4. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Długosiodło na lata 2018-2020;
  5. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/344/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”;
  6. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/345/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo – Znamiączki”;
  7. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/346/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo – Chorchosy”;
  8. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/347/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr440213W w miejscowości Kalinowo”;
  9. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/348/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska – Zamość – Dalekie”;
  10. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/349/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Marianowo – Nowa Wieś”;
  11. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/350/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnejw miejscowości Nowe Bosewo”;
  12. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/352/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci Kanalizacj sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo”;
  13. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/372/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło”;
  14. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/379/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Długosiodło”;
  15. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/382/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”;
  16. w sprawie emisji obligacji komunalnych;
  17. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029;
  18. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok;
  19. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku;
  20. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło;
  21. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Samorządowego w Długosiodle do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
  22. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Starym Bosewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
  23. w sprawie zaliczenia drogi Stare Bosewo – Przetycz Włościańska do kategorii dróg gminnych;
  24. w sprawie zaliczenia drogi Stare Bosewo – Budy Przetycz – Chrzczanka Włościańska do kategorii dróg gminnych.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maria Bożena Gałązka

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-06-03 godz. 16:50

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 656 938

Liczba pojedynczych informacji:
2 999

Liczba plików (załączników):
4 939