kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

Uchwały z roku:

Wyszukiwanie uchwał według danej zawartości:

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2018 (wszystkie)
Uchwała Nr XI/127/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XI/126/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XI/125/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
Uchwała Nr XI/124/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2015-2029
Uchwała Nr XI/123/2015 z dnia 2015-12-18 zmieniająca Uchwałę Nr X/106/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XI/122/2015 z dnia 2015-12-18 zmieniająca Uchwałę Nr IX/90/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych na terenie Gminy Długosiodło”
Uchwała Nr XI/121/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi Przetycz Włościańska – Zamość – Dalekie do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/120/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi Przetycz Folwark - Augustowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/119/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/118/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi Marianowo - Stasin - Przetycz Włościańska do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/117/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kalinowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/116/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumieniaz Powiatem Wyszkowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. i od 01.11 2016 r. do 31.12.2016 r.
Uchwała Nr XI/115/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 r.
Uchwała Nr XI/114/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XI/113/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
Uchwała Nr XI/112/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2016 rok.
Uchwała Nr XI/111/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XI/110/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2016 r.
Uchwała Nr XI/109/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.
Uchwała Nr X/108/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
Uchwała Nr X/107/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2015-2029
Uchwała Nr X/106/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr X/105/2015 z dnia 2015-10-30 zmieniająca Uchwałę Nr VII/67/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zalas, Dębienica, Łączka”
Uchwała Nr X/104/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
Uchwała Nr X/103/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
Uchwała Nr X/102/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/299/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego
Uchwała Nr X/101/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr X/100/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr X/99/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr X/98/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr X/97/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr X/96/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
Uchwała Nr X/95/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie wyboru ławnika
Uchwała Nr X/94/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś-Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo-Sieczychy”
Uchwała Nr IX/93/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
Uchwała Nr IX/92/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2015-2029
Uchwała Nr IX/91/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr IX/90/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych na terenie Gminy Długosiodło”
Uchwała Nr IX/89/2015 z dnia 2015-09-18 zmieniająca Uchwałę Nr VI/59/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stare Bosewo”
Uchwała Nr IX/88/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/56/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Kultury w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr IX/87/2015 z dnia 2015-09-18 zmieniająca Uchwałę Nr VI/55/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszaki”
Uchwała Nr IX/86/2015 z dnia 2015-09-18 zmieniająca Uchwałę Nr VI/54/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Przetycz Włościańska”
Uchwała Nr IX/85/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/53/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Kornaciska”
Uchwała Nr IX/84/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Długosiodło”
Uchwała Nr IX/83/2015 z dnia 2015-09-18 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/493/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Długosiodło”
Uchwała Nr IX/82/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Olszaki
Uchwała Nr IX/81/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.
Uchwała Nr IX/80/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019
Uchwała Nr VIII/79/2015 z dnia 2015-07-23 w sprawie przyjęcia w zarząd od Powiatu Wyszkowskiego drogi powiatowej
Uchwała Nr VIII/78/2015 z dnia 2015-07-23 w sprawie zaliczenia drogi Blochy - Augustowo do kategorii dróg gminnych.
Strona: 5 z 23
« Poprzednia Następna »
[1]...[3][4][5][6][7]...[23]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem