Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2018 (wszystkie)

Uchwała Nr XII/142/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja w zakresie technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo”
Uchwała Nr XII/141/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzczance Włościańskiej”
Uchwała Nr XII/140/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wieś, Grądy Zalewne, Ostrykół Dworski i Ostrykół Włościański, gmina Długosiodło”
Uchwała Nr XII/139/2016 z dnia 2016-02-19 w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XII/138/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XII/137/2016 z dnia 2016-02-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Długosiodło na lata 2016 – 2025
Uchwała Nr XII/136/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XII/135/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
Uchwała Nr XII/134/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr XII/133/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwała Nr XII/132/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XII/131/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie przyjęcia w zarząd od Powiatu Wyszkowskiego drogi powiatowej
Uchwała Nr XI/130/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr XI/129/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie przystąpienia Gminy Długosiodło do Lokalnej Grupy Działania
Uchwała Nr XI/128/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Długosiodło na lata 2016 – 2025
Uchwała Nr XI/127/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XI/126/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XI/125/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
Uchwała Nr XI/124/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2015-2029
Uchwała Nr XI/123/2015 z dnia 2015-12-18 zmieniająca Uchwałę Nr X/106/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XI/122/2015 z dnia 2015-12-18 zmieniająca Uchwałę Nr IX/90/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych na terenie Gminy Długosiodło”
Uchwała Nr XI/121/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi Przetycz Włościańska – Zamość – Dalekie do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/120/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi Przetycz Folwark - Augustowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/119/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/118/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi Marianowo - Stasin - Przetycz Włościańska do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/117/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kalinowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/116/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumieniaz Powiatem Wyszkowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. i od 01.11 2016 r. do 31.12.2016 r.
Uchwała Nr XI/115/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 r.
Uchwała Nr XI/114/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XI/113/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
Uchwała Nr XI/112/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2016 rok.
Uchwała Nr XI/111/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XI/110/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2016 r.
Uchwała Nr XI/109/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.
Uchwała Nr X/108/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
Uchwała Nr X/107/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2015-2029
Uchwała Nr X/106/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr X/105/2015 z dnia 2015-10-30 zmieniająca Uchwałę Nr VII/67/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zalas, Dębienica, Łączka”
Uchwała Nr X/104/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
Uchwała Nr X/103/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
Uchwała Nr X/102/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/299/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego
Uchwała Nr X/101/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr X/100/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr X/99/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr X/98/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr X/97/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr X/96/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
Uchwała Nr X/95/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie wyboru ławnika
Uchwała Nr X/94/2015 z dnia 2015-10-30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś-Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo-Sieczychy”
Uchwała Nr IX/93/2015 z dnia 2015-09-18 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-09-18 godz. 11:13

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 431 087

Liczba pojedynczych informacji:
2 458

Liczba plików (załączników):
3 918