kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

Uchwały z roku:

Wyszukiwanie uchwał według danej zawartości:

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2018 (wszystkie)
Uchwała Nr XVI/177/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zaliczenia drogi Dalekie - Sieczychy do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XVI/176/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło”
Uchwała Nr XV/175/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XV/174/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie zaliczenia drogi Marianowo – Nowa Wieś do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XV/173/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XV/172/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Chrzczanka Włościańska do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XV/171/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło - ul. Projektowana do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XV/170/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XV/169/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIV/168/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2015 rok
Uchwała Nr XIV/167/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIV/166/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zamiaru realizacji projektu pn. "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów"
Uchwała Nr XIV/165/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/164/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XIV/163/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2015 rok
Uchwała Nr XIV/162/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2015 rok
Uchwała Nr XIV/161/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2015 rok
Uchwała Nr XIV/160/2016 z dnia 2016-06-10 zmieniająca Uchwałę Nr XII/140/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wieś, Grądy Zalewne, Ostrykół Dworski i Ostrykół Włościański, gmina Długosiodło”
Uchwała Nr XIV/159/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Długosiodle
Uchwała Nr XIV/158/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIV/157/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XIV/156/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XIV/155/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XIII/154/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XIII/153/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XIII/152/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XIII/151/2016 z dnia 2016-03-17 zmieniająca Uchwałę Nr XII/142/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja w zakresie technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo”
Uchwała Nr XIII/150/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
Uchwała Nr XIII/149/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.
Uchwała Nr XIII/148/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XIII/147/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Długosiodło na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2025 roku
Uchwała Nr XIII/146/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIII/145/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwała Nr XII/144/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XII/143/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XII/142/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja w zakresie technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo”
Uchwała Nr XII/141/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzczance Włościańskiej”
Uchwała Nr XII/140/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wieś, Grądy Zalewne, Ostrykół Dworski i Ostrykół Włościański, gmina Długosiodło”
Uchwała Nr XII/139/2016 z dnia 2016-02-19 w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XII/138/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XII/137/2016 z dnia 2016-02-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Długosiodło na lata 2016 – 2025
Uchwała Nr XII/136/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XII/135/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
Uchwała Nr XII/134/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr XII/133/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwała Nr XII/132/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XII/131/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie przyjęcia w zarząd od Powiatu Wyszkowskiego drogi powiatowej
Uchwała Nr XI/130/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr XI/129/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie przystąpienia Gminy Długosiodło do Lokalnej Grupy Działania
Uchwała Nr XI/128/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Długosiodło na lata 2016 – 2025
Strona: 4 z 23
« Poprzednia Następna »
[1][2][3][4][5][6]...[23]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem