Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2018 (wszystkie)

Uchwała Nr XVII/192/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVII/191/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVII/190/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVII/189/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/186/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Długosiodle
Uchwała Nr XVI/188/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XVI/187/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XVI/186/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/159/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Długosiodle
Uchwała Nr XVI/185/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rząśnik
Uchwała Nr XVI/184/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVI/183/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/142/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja w zakresie technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo”
Uchwała Nr XVI/182/2016 z dnia 2016-09-23 zmieniająca Uchwałę Nr XII/141/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzczance Włościańskiej”
Uchwała Nr XVI/181/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVI/180/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Prabuty do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XVI/179/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zaliczenia drogi Prabuty – Wólka Piaseczna do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XVI/178/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zaliczenia drogi Stare Bosewo - Znamiączki do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XVI/177/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zaliczenia drogi Dalekie - Sieczychy do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XVI/176/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło”
Uchwała Nr XV/175/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XV/174/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie zaliczenia drogi Marianowo – Nowa Wieś do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XV/173/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XV/172/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Chrzczanka Włościańska do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XV/171/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło - ul. Projektowana do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XV/170/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XV/169/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIV/168/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2015 rok
Uchwała Nr XIV/167/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIV/166/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zamiaru realizacji projektu pn. "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów"
Uchwała Nr XIV/165/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/164/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XIV/163/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2015 rok
Uchwała Nr XIV/162/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2015 rok
Uchwała Nr XIV/161/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2015 rok
Uchwała Nr XIV/160/2016 z dnia 2016-06-10 zmieniająca Uchwałę Nr XII/140/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wieś, Grądy Zalewne, Ostrykół Dworski i Ostrykół Włościański, gmina Długosiodło”
Uchwała Nr XIV/159/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Długosiodle
Uchwała Nr XIV/158/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIV/157/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XIV/156/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XIV/155/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XIII/154/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XIII/153/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XIII/152/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XIII/151/2016 z dnia 2016-03-17 zmieniająca Uchwałę Nr XII/142/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja w zakresie technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo”
Uchwała Nr XIII/150/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
Uchwała Nr XIII/149/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.
Uchwała Nr XIII/148/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XIII/147/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Długosiodło na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2025 roku
Uchwała Nr XIII/146/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIII/145/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwała Nr XII/144/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XII/143/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-09-18 godz. 11:13

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 431 155

Liczba pojedynczych informacji:
2 458

Liczba plików (załączników):
3 918