kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

Uchwały z roku:

Wyszukiwanie uchwał według danej zawartości:

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2018 (wszystkie)
Uchwała Nr IX/70/2007 z dnia 2007-09-11 zmieniająca uchwałę Nr IV/33/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2007
Uchwała Nr IX/69/2007 z dnia 2007-09-11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy Długosiodło na lata 2004-2013.
Uchwała Nr IX/68/2007 z dnia 2007-09-11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Długosiodło na lata 2005 – 2015.
Uchwała Nr IX/67/2007 z dnia 2007-09-11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/173/2005 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr VIII/66/2007 z dnia 2007-07-17 zmieniająca uchwałę Nr IV/33/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2007
Uchwała Nr VIII/65/2007 z dnia 2007-07-17 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Długosiodło
Uchwała Nr VIII/64/2007 z dnia 2007-07-17 w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
Uchwała Nr VIII/63/2007 z dnia 2007-07-17 w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
Uchwała Nr VIII/62/2007 z dnia 2007-07-17 w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2008 – 2011.
Uchwała Nr VIII/61/2007 z dnia 2007-07-17 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Uchwała Nr VIII/60/2007 z dnia 2007-07-17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
Uchwała Nr VII/59/2007 z dnia 2007-05-29 zmieniająca uchwałę Nr IV/33/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2007
Uchwała Nr VII/58/2007 z dnia 2007-05-29 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 1 punktu w złotych dla placówek oświatowych
Uchwała Nr VII/57/2007 z dnia 2007-05-29 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2007.
Uchwała Nr VII/56/2007 z dnia 2007-05-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu
Uchwała Nr VII/55/2007 z dnia 2007-05-29 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr VII/54/2007 z dnia 2007-05-29 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie współfinansowania odnowy drogi powiatowej
Uchwała Nr VI/53/2007 z dnia 2007-03-30 zmieniająca uchwałę Nr IV/33/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2007
Uchwała Nr VI/52/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w 2007 roku.
Uchwała Nr VI/51/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie współfinansowania odnowy drogi powiatowej.
Uchwała Nr VI/50/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu Gminy Długosiodło
Uchwała Nr VI/49/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 1 punktu w złotych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle
Uchwała Nr VI/48/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr VI/47/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza"
Uchwała Nr VI/46/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
Uchwała Nr VI/45/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała Nr V/44/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
Uchwała Nr V/43/2007 z dnia 2007-02-05 zmieniająca uchwałę Nr IV/33/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2007
Uchwała Nr V/42/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Powiatu Wyszkowskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiących drogi kategorii powiatowej położonych na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr V/41/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2007 rok.
Uchwała Nr V/40/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2007 rok
Uchwała Nr V/39/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie wyposażenia w majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle
Uchwała Nr V/38/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle.
Uchwała Nr V/37/2007 z dnia 2007-02-05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectwa.
Uchwała Nr V/36/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Uchwała Nr V/35/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło
Uchwała Nr V/34/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr IV/33/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2007.
Uchwała Nr IV/32/2006 z dnia 2006-12-28 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej
Uchwała Nr IV/31/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie wyposażenia w majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle
Uchwała Nr IV/30/2006 z dnia 2006-12-28 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr IV/29/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
Uchwała Nr IV/28/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 w gminie Długosiodło
Uchwała Nr IV/27/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w 2007 roku.
Uchwała Nr IV/26/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Uchwała Nr IV/25/2006 z dnia 2006-12-28 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle
Uchwała Nr IV/24/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr III/23/2006 z dnia 2006-12-15 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/294/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2006.
Uchwała Nr III/22/2006 z dnia 2006-12-15 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr III/21/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Strona: 22 z 23
« Poprzednia Następna »
[1]...[20][21][22][23]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem