kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

Uchwały z roku:

Wyszukiwanie uchwał według danej zawartości:

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2018 (wszystkie)
Uchwała Nr XXV/277/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXV/276/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło w ośmioletnie szkoły podstawowe
Uchwała Nr XXIV/275/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXIV/274/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXIV/273/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XXIV/272/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXIV/271/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmiany nazwy ulicy "22 Lipca" na "Bolesława Chomicza" w miejscowości Długosiodło
Uchwała Nr XXIV/270/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmiany nazwy ulicy "Świerczewskiego" na "Kasztanowa" w miejscowości Długosiodło
Uchwała Nr XXIV/269/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmiany nazwy ulicy "Dąbrowszczaków" na "Królowej Jadwigi" w miejscowości Długosiodło
Uchwała Nr XXIV/268/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXIV/267/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXIV/266/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXIV/265/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/207/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Długosiodło na lata 2016-2023
Uchwała Nr XXIV/264/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie nadania "Honorowego Obywatelstwa Gminy Długosiodło"
Uchwała Nr XXIV/263/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
Uchwała Nr XXIV/262/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności na przyznaną pomoc w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Uchwała Nr XXIV/261/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz.U z 2017r. poz.1189 z późn.zm./, dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym
Uchwała Nr XXIV/260/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/502/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
Uchwała Nr XXIII/259/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2016 rok
Uchwała Nr XXIII/258/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XXIII/257/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXIII/256/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2016 rok
Uchwała Nr XXIII/255/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2016 rok
Uchwała Nr XXIII/254/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2016 rok
Uchwała Nr XXIII/253/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Stare Bosewo - ul. Wąska do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XXIII/252/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Sieczychy do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XXIII/251/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie przyjęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej
Uchwała Nr XXIII/250/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie przyjęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej
Uchwała Nr XXIII/249/2017 z dnia 2017-06-26 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Długosiodło"
Uchwała Nr XXIII/248/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z gminy Długosiodło"
Uchwała Nr XXIII/247/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/231/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXIII/246/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
Uchwała Nr XXII/245/2017 z dnia 2017-05-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/244/2017 z dnia 2017-05-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXI/243/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XXI/242/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXI/241/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”
Uchwała Nr XXI/240/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy”
Uchwała Nr XXI/239/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Sportowa”
Uchwała Nr XXI/238/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Projektowanej w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXI/237/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki”
Uchwała Nr XXI/236/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanka Włościańska”
Uchwała Nr XXI/235/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXI/234/2017 z dnia 2017-03-30 zmieniająca uchwałę Nr XII/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Długosiodle z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
Uchwała Nr XXI/233/2017 z dnia 2017-03-30 zmieniająca uchwałę Nr XIX/217/2017 Rady Gminy w Długosiodle z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Uchwała Nr XXI/232/2017 z dnia 2017-03-30 zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.
Uchwała Nr XXI/231/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXI/230/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło oraz aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na obszarze gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXI/229/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXI/228/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie nadania nazwy ulicy
Strona: 2 z 23
« Poprzednia Następna »
[1][2][3][4][5]...[23]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem