kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXVIII/340/2018

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie podziału Gminy Długosiodło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.poz 130) oraz art.12 §2, §3, §11, §12 i §13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz.15 i 1089 oraz z 2018 r. poz.4, 130 i 138) na wniosek Wójta Gminy Długosiodło uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Długosiodło na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Na ustalenia Rady Gminy w sprawach obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 4.

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ZAŁĄCZNIKI (1)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxviii-340-2018_zal.pdf (45.48 KB) Podział Gminy Długosiodło na stałe obwody głosowania, numery obwodów, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 20 Radosław Michalak 2018-04-16 13:28:49
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem