kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXVII/323/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 46.595.574,00 zł, z tego:
  1. bieżące w kwocie 37.366.791,00 zł,
  2. majątkowe w kwocie 9.228.783,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 53.407.759,00 zł, z tego:
  1. bieżące w kwocie 33.933.552,00 zł,
  2. majątkowe w kwocie 19.474.207,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.812.185,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i emisji obligacji.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.830.056,94 zł, rozchody w wysokości 1.017.871,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 10.616.986,00 zł, w tym:
  • z tytułu kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł,
  • z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.616.986,00 zł.
 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu, spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie przychodów określonej w § 3 ust. 2.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:
 1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały.
 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działów, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonywania zadań już przyjętych.
 6. Udzielania w roku budżetowym 2018 pożyczek do kwoty 100.000,00 zł.

§ 8.

 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
ZAŁĄCZNIKI (7)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxvii-323-2017_zal_1.pdf (83.61 KB) Plan dochodów budżetu Gminy Długosiodło na 2018 rok 61 Radosław Michalak 2018-02-26 08:57:54
xxvii-323-2017_zal_2.pdf (141.63 KB) Plan wydatków budżetu Gminy Długosiodło na 2018 rok 68 Radosław Michalak 2018-02-26 08:57:54
xxvii-323-2017_zal_2a.pdf (43.28 KB) Plan wydatków majątkowych na 2018 rok 58 Radosław Michalak 2018-02-26 08:57:54
xxvii-323-2017_zal_3.pdf (46.85 KB) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. 52 Radosław Michalak 2018-02-26 08:57:54
xxvii-323-2017_zal_4.pdf (24.57 KB) Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku 52 Radosław Michalak 2018-02-26 08:57:54
xxvii-323-2017_zal_5.pdf (45.9 KB) Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 57 Radosław Michalak 2018-02-26 08:57:54
xxvii-323-2017_zal_6.pdf (40.79 KB) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 49 Radosław Michalak 2018-02-26 08:57:54
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem