kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXVII/322/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Długosiodło na lata 2018-2029 zgodnie z Załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

  1. Zaciągania zobowiązań:
    1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych z Załączniku nr 2
    2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI (2)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxvii-322-2017_zal_1.pdf (3.37 MB) Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej 50 Radosław Michalak 2018-02-23 15:47:39
xxvii-322-2017_zal_2.pdf (157.7 KB) Wykaz przedsięwzięć WPF 44 Radosław Michalak 2018-02-23 15:47:39
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem