kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXVII/321/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się opłatę za konserwację urządzeń pomiarowych w kwocie 3,06 zł + 8% podatek VAT za każdy miesiąc.
  2. Zatwierdza się taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

ZAŁĄCZNIKI (1)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxvii-321-2017_zal.pdf (41.3 KB) Taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Długosiodło 58 Radosław Michalak 2018-02-23 15:34:35
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem