kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXVII/320/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” w wysokości 1.809.837,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 00/100).

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Wyszkowskim a Gminą Długosiodło.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem