kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXVII/319/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i po zmianach dochody wynoszą 35.843.294,11 zł, z tego:
  1. bieżące w kwocie 35.746.722,53 zł,
  2. majątkowe w kwocie 96.571,58 zł.
 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a i po zmianach wydatki wynoszą 38.034.320,62 zł, z tego:
  1. bieżące w kwocie 33.561.051,15 zł,
  2. majątkowe w kwocie 4.473.269,47 zł.

§ 2.

 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.191.026,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i wolnych środków.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.133.935,22 zł, rozchody w wysokości 942.908,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 872.085,29 zł.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
ZAŁĄCZNIKI (7)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxvii-319-2017_zal_1.pdf (71.92 KB) Zmiany w planie dochodów 44 Radosław Michalak 2018-02-23 15:24:34
xxvii-319-2017_zal_2.pdf (70.31 KB) Zmiany w planie wydatków 46 Radosław Michalak 2018-02-23 15:24:34
xxvii-319-2017_zal_2a.pdf (30.74 KB) Zadania inwestycyjne w 2017 roku 43 Radosław Michalak 2018-02-23 15:24:34
xxvii-319-2017_zal_3.pdf (24.55 KB) Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. 43 Radosław Michalak 2018-02-23 15:24:34
xxvii-319-2017_zal_4.pdf (46.35 KB) Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienal. do sekt.fin.publ. 44 Radosław Michalak 2018-02-23 15:24:34
xxvii-319-2017_zal_5.pdf (40.81 KB) Gminny Program Rozw.Prob.Alkoh. 43 Radosław Michalak 2018-02-23 15:24:34
xxvii-319-2017_zal_6.pdf (62.56 KB) Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków 45 Radosław Michalak 2018-02-23 15:24:34
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem