kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXVII/308/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Drodze położonej w obrębie 0003 Blochy, gmina Długosiodło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 246/3, 234/7, 233/4, 229/1 i 228/9, stanowiącej własność Gminy Długosiodło, nadaje się nazwę: "ul. Wrzosowa". Załącznikiem do uchwały jest szkic sytuacyjny proponowanego przebiegu ulicy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i rozplakatowaniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZAŁĄCZNIKI (1)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxvii-308-2017_zal.pdf (474.63 KB) Szkic sytuacyjny proponowanego przebiegu ulicy 50 Radosław Michalak 2018-02-23 13:31:45
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem