kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXVII/306/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2018 r. do 15.04.2018 r. i od 16.10 2018 r. do 31.12.2018 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Długosiodło w okresie od 01.01.2018 r. do 15.04.2018 r. i od 16.10 2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2.

Szczegółowe obowiązki stron oraz wykazy dróg, przyjęte standardy i miejsca do posypywania określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Długosiodło a Zarządem Powiatu Wyszkowskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem