kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXVI/301/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a i po zmianach wydatki wynoszą 41.694.513,41 zł, z tego:
    1. bieżące w kwocie 33.536.908,24 zł,
    2. majątkowe w kwocie 8.157.605,17 zł.

§ 2.

  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.278.826,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji i wolnych środków.
  2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.400.789,28 zł, rozchody w wysokości 1.121.962,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych z lat ubiegłych, pożyczek na wyprzedzające finansowanie na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.959.791,35 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
  2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
ZAŁĄCZNIKI (3)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxvi-301-2017_zal_1.pdf (65.89 KB) Zmiany w planie wydatków 43 Radosław Michalak 2018-02-21 13:21:54
xxvi-301-2017_zal_1a.pdf (31.7 KB) Zadania inwestycyjne w 2017 roku 43 Radosław Michalak 2018-02-21 13:21:54
xxvi-301-2017_zal_2.pdf (24.61 KB) Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. 42 Radosław Michalak 2018-02-21 13:21:54
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem