kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXV/298/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/98/93 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 czerwca 1993 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1875) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2016 poz.487 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Długosiodło Nr XXVII/98/93 z dnia 22 czerwca 1993 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych wprowadza się następujące zmiany: w §1 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 cyfrę „100” zastępuje się cyfrą „50”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem