kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXV/296/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku składa w siedzibie Urzędu Gminy w Długosiodle.

§ 2.

 1. Termin składania deklaracji:
  1. pierwszej – w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
  2. kolejnej- w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych zawartych w złożonej pierwszej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności przystąpienia lub odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3.

 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:
  1. osobiście w Urzędzie Gminy Długosiodło,
  2. przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Długosiodło za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP ) pod adresem gminadlugosiodlo/skrytka jako załącznik w pliku o formacie PDF, DOC,DOCX,
  3. deklarację w formie elektronicznej należy złożyć w formie XML za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w wystawionym do tego formularzu, zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej gminy: www.dlugosiodlo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.dlugosiodlo.pl opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem lub profilem zaufanym.
 2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ZAŁĄCZNIKI (2)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxv-296-2017_zal_1.pdf (107.74 KB) Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło 74 Radosław Michalak 2017-11-30 14:29:46
xxv-296-2017_zal_2.pdf (82.59 KB) Format elektroniczny uchwały oraz układ informacji i powiązań między nimi 63 Radosław Michalak 2017-11-30 14:29:46
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem