kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXV/295/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości składa w siedzibie Urzędu Gminy w Długosiodle.
 3. Określa się termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 4. Deklarację, o których mowa w ust. 1 obowiązani są złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:
  1. osobiście w Urzędzie Gminy Długosiodło
  2. przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Długosiodło za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP ) pod adresem gminadlugosiodlo/skrytka jako załącznik w pliku o formacie PDF, DOC,DOCX
  3. deklarację w formie elektronicznej należy złożyć w formie XML za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w wystawionym do tego formularzu, zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej gminy: www.dlugosiodlo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.dlugosiodlo.pl opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem lub profilem zaufanym.
 2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XVII/199/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji z pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ZAŁĄCZNIKI (2)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxv-295-2017_zal_1.pdf (90.15 KB) Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej 223 Radosław Michalak 2017-11-30 14:18:05
xxv-295-2017_zal_2.pdf (83.86 KB) Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi 75 Radosław Michalak 2017-11-30 14:18:05
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem