kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXV/294/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości zabudowanej budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6j ust. 2, 3b i 3c i art. 6k ust.1 pkt 1 i 2 ust.2 a pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ustala się ryczałtową stawkę opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tej nieruchomości, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik.
  2. Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust.1, ustala się na 6 pojemników o pojemności 120 litrów.
  3. Stawka opłaty za pojemnik, o którym mowa w ust. 2 wynosi:
    1. 26,00 złotych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
    2. 52,00 złotych, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  4. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust.1, w wysokości 156,00 złotych za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  5. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust.1, w wysokości 312,00 złotych za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem