kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXV/293/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  1. o pojemności 120 litrów – w wysokości 26, 00 zł
  2. o pojemności 240 litrów – w wysokości 35,00 zł
  3. o pojemności 1100 litrów – w wysokości 85,00 zł
  4. o pojemności 7000 litrów – w wysokości 738,00 zł
 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
  1. o pojemności 120 litrów – w wysokości 52, 00 zł
  2. o pojemności 240 litrów – w wysokości 70,00 zł
  3. o pojemności 1100 litrów – w wysokości 170,00 zł
  4. o pojemności 7000 litrów – w wysokości 1496,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem