kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXV/290/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Drodze gminnej położonej w obrębie 0021 Nowa Wieś, gmina Długosiodło (działka ewidencyjna nr 696) oraz w obrębie 0007 Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło (działki ewidencyjne nr: 395/7 i 395/5), stanowiącej własność Gminy Długosiodło, nadaje się nazwę: "ul. Sosnowa". Załącznikiem do uchwały jest szkic sytuacyjny proponowanego przebiegu ulicy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i rozplakatowaniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZAŁĄCZNIKI (1)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxv-290-2017_zal.pdf (802.34 KB) Szkic sytuacyjny przebiegu ulicy 72 Radosław Michalak 2017-11-27 12:04:21
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem