kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXV/280/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oświatowych stanowiących własność Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 827.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość opłaty za korzystanie przez inne podmioty z pomieszczeń dydaktycznych sportowych w obiektach oświatowych stanowiących własność Gminy Długosiodło, w granicach od 10,00 zł do 40,00 zł za jednostkę czasu wynoszącą 60 minut. Opłata obejmuje koszt korzystania z mediów. Do opłaty dolicza się wartość podatku VAT.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Długosiodło do ustalenia, na wniosek dyrektora szkoły/przedszkola stawek opłat w granicach określonych w § 1, dla każdej szkoły/przedszkola odrębnie, z uwzględnieniem celu korzystania z tych obiektów.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Długosiodło do udzielania zwolnienia częściowego lub całkowitego z opłat o których mowa w § 2, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły/przedszkola.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem