kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXV/279/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017r. poz. 800) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M. P. z 2017 r. poz. 941) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 636,00 zł,
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 906,00 zł,
  3. powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.233,00 zł,
 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.582,00 zł,
 4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.323,00 zł,
 6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 7. od autobusu, którego jedynym źródłem zasilania jest gaz, energia elektryczna lub biopaliwo w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  1. mniejszej niż 22 miejsca – 1.643,00 zł,
  2. równej lub większej niż 22 miejsc – 1.964,00 zł,
 8. od pozostałych autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  1. mniejszej niż 22 miejsca – 1.704,00 zł,
  2. równej lub większej niż 22 miejsca – 2.038,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
ZAŁĄCZNIKI (3)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxv-279-2017_zal_1.pdf (42.51 KB) Stawki podatków od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 101 Radosław Michalak 2017-11-24 11:32:35
xxv-279-2017_zal_2.pdf (41.79 KB) Stawki podatków od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 96 Radosław Michalak 2017-11-24 11:32:35
xxv-279-2017_zal_3.pdf (42.48 KB) Stawki podatków od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 98 Radosław Michalak 2017-11-24 11:32:35
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem