kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXV/277/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M. P. z 2017 r. poz. 958) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się cenę skupu żyta ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958) z kwoty 52,49 zł do kwoty 43,00 zł za 1 dt.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
  2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem