kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXIV/273/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i po zmianach dochody wynoszą 36.305.966,09 zł, z tego:
  1. bieżące w kwocie 35.308.576,09 zł,
  2. majątkowe w kwocie 997.390,00 zł.
 2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 54.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a i po zmianach wydatki wynoszą 41.930.017,19 zł, z tego:
  1. bieżące w kwocie 32.412.966,19 zł,
  2. majątkowe w kwocie 9.517.051,00 zł.

§ 2.

 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.624.051,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji i wolnych środków.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.746.013,81 zł, rozchody w wysokości 1.121.962,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych z lat ubiegłych, pożyczek na wyprzedzające finansowanie na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.305.015,88 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
ZAŁĄCZNIKI (4)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxiv-273-2017_zal_1.pdf (64.71 KB) Zmiany w planie dochodów 71 Radosław Michalak 2017-09-20 15:50:28
xxiv-273-2017_zal_2.pdf (64.63 KB) Zmiany w planie wydatków 65 Radosław Michalak 2017-09-20 15:50:28
xxiv-273-2017_zal_2a.pdf (31.2 KB) Zadania inwestycyjne w 2017 roku 72 Radosław Michalak 2017-09-20 15:50:28
xxiv-273-2017_zal_3.pdf (24.61 KB) Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. 70 Radosław Michalak 2017-09-20 15:50:28
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem