kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXIV/271/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany nazwy ulicy "22 Lipca" na "Bolesława Chomicza" w miejscowości Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744), Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy "22 Lipca" w miejscowości Długosiodło (droga położona w obrębie 0010 Długosiodło, gmina Długosiodlo, stanowiąca własność Gminy Długosiodło, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 830/1) na "Bolesława Chomicza". Załącznikiem do uchwały jest szkic sytuacyjny przebiegu ulicy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i rozplakatowaniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZAŁĄCZNIKI (1)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxiv-271-2017_zal.pdf (495.42 KB) Szkic sytuacyjny przebiegu ulicy 78 Radosław Michalak 2017-09-20 15:33:59
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem