kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXIV/263/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz § 11 ust.1 statutu sołectwa Wólka Piaseczna uchwala się, co następuje :

§ 1.

Zwołuje się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa we wsi Wólka Piaseczna na dzień 24 sierpnia 2017 roku o godzinie 13.00 w lokalu Wólka Piaseczna nr 7.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem