kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXIV/261/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz.U z 2017r. poz.1189 z późn.zm./, dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust.6 i 7 pkt 2,3, art.91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. , poz.1189, z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Długosiodło w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy , obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych o wymiar określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela ustala się według zasad określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin , ustala się wg zasad określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół i przedszkoli.

§ 5.

Tracą moc:

  1. Uchwała Nr XXVI/394/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.
  2. Uchwała Nr XXVIII/196/2005 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez gminę Długosiodło.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017r.

ZAŁĄCZNIKI (3)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxiv-261-2017_zal_1.pdf (108.24 KB) Tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze 82 Radosław Michalak 2017-09-11 13:50:46
xxiv-261-2017_zal_2.pdf (106.22 KB) Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela 85 Radosław Michalak 2017-09-11 13:50:46
xxiv-261-2017_zal_3.pdf (103.35 KB) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin 84 Radosław Michalak 2017-09-11 13:50:46
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem