kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXIII/259/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się Rady Gminy Długosiodło ze:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
  2. sprawozdaniem finansowym,
  3. informacją o stanie mienia gminy,
  4. stanowiskiem komisji rewizyjnej,
  5. opinią regionalnej izby obrachunkowej o wniosku sporządzonym przez komisję rewizyjną, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem