kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXIII/254/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2016 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem