Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

nieaktualne

Data zamieszczenia:2017-07-12
Data deaktualizacji:2017-07-20
Licznik odwiedzin:207

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag
na realizację zadania publicznego
przez organizację pozarządową z pominięciem otwartego konkursu ofert,
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Długosiodło informuje, że w dniu 11 lipca 2017 roku do Urzędu Gminy w Długosiodle wpłynęła oferta złożona przez Fundację Kultury Homo Homini w Długosiodle, ul. Mickiewicza 15, 07 – 210 Długosiodło, na realizację zadania publicznego pn.: "Cztery pory roku - mural cd".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Długosiodło oraz na stronie internetowej www.dlugosiodlo.pl.

Wobec powyższego, informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Długosiodle w pokoju nr 1 (sekretariat), drogą elektroniczną na adres e-mailowy i.bulatowicz@dlugosiodlo.pl oraz listownie na adres – Urząd Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07 -210 Długosiodło do dnia 20 lipca 2017 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Długosiodło zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Fundacją Kultury Homo Homini w Długosiodle.

Z up. Wójta
/-/ Ewa Alicja Karczewska
Zastępca Wójta

ZAŁĄCZNIKI (2)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
oferta.pdf (3.53 MB) Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego 74 Radosław Michalak 2017-07-12 13:03:36
Komunikat_brak uwag_mural.pdf (50.27 KB) Komunikat w sprawie braku uwag do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym 52 Radosław Michalak 2017-07-24 14:47:17
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem