Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego

nieaktualne

Data zamieszczenia:2017-06-28
Data deaktualizacji:2017-07-17
Licznik odwiedzin:391

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
ogłasza nabór na stanowisko: Pracownika Socjalnego

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Wymiar: pełen etat

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. znajomość przepisów dotyczących min.: pomocy społecznej, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 6. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 7. wykształcenie: wyższe.
Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  Treść przepisu art. 116 ust. 1 pkt 3:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 15:30 w siedzibie GOPS w Długosiodle (pok.nr 16) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu do GOPS w Długosiodle. Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego". Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

ZAŁĄCZNIKI (5)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
ogloszenie.pdf (71.78 KB) Treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko 81 Radosław Michalak 2017-06-28 12:31:50
Oswiadczenie_1.doc (23.5 KB) Oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych 55 Radosław Michalak 2017-06-28 12:31:50
Oswiadczenie_2.doc (27 KB) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności pracownika socjalnego 48 Radosław Michalak 2017-06-28 12:31:50
Oswiadczenie_3.doc (24.5 KB) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 62 Radosław Michalak 2017-06-28 12:31:50
Oswiadczenie_4.doc (24 KB) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji 53 Radosław Michalak 2017-06-28 12:31:50
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem