kropka2STRONA GŁÓWNA » OBWIESZCZENIA

drukWersja do druku

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Dodano: 2017-07-20 - godz: 11:37:11

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm. ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm. )

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.06.2017 r Firma P.H.U.KAZ-BUD S.Kazimierczuk; ul. Ostródzka 115; 03 – 289 Warszawa złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 685 i 658 w miejscowości Prabuty, gm. Długosiodło

Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Długosiodło, miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Urzędu - Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem